Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

\\ آموزش

آموزش ترینر

برنامه آموزش ترینر های حرفه ای ریبلد شامل آموزش عملی و آکادمیک کلاس درس در 3 ماژول جداگانه میباشد.

 برنامه آموزش عملی از طریق دوره های کارآموزی در سایر سازمان ها، مکاتب و در مرکز آموزشی ریبلد برگذار میگردد.

برنامه آموزش آکادمیک شامل:

ماژول 1 : آموزش ضروری برای ترینر های حرفه ای ریبلد عبارت اند از:

1. الزامات ضروری ترینر
2. اخلاق و مسلک گرایی
3. آمادگی برای آموزش دادن – مواد درسی و مخاطب
4. ایجاد محیط آموزشی
5. مدیریت جلسات آموزشی
6. آموزش مهارت های ارائه ی سخنرانی
7. آموزش دادان تحت مشاهده ترینر ارشد و دریافت بازخورد از وی در مورد کار شان
8. ارائه پروژه، مجله و آزمون

ماژول 2: آموزش همیار

هر ماژول به شرکت کنندگان داده می شود بر اساس مشارکت آنها در ماژول قبلی.
1. ویژگی ها و مهارت های اساسی یک همیار
2. ثبت مشاهدات همیاری کردن
3. دادن بازخورد سازنده
4. انجام ارزیابی و گزارش
5. همیاری کردن با مشاهده و بازخورد

ماژول 3: آموزش ارشد- ترینر

این ماژول برای شرکت کنندگانی است که برای تبدیل شدن به ترینر های تمام وقت سایر ترینرها در کابل و در 5 زون دیگر کشور در ریبلد انتخاب شده اند.

1. ملزومات برای آموزش ترینر ها.
2. مصاحبه و استخدام ترینر ها
3. ایجاد ماتریس های ارزیابی برای برنامه های خاص، مکاتب،و سازمان ها
4. آموزش ترینر ها و نظارت از کار آنها و دادن بازخورد
5. همیاری کردن ترینر های که تحت نظارت هستند و دادن بازخورد به آنها
6. امتحان ازآموزش و همیاری

با ما به تماس شوید! ما اینجا هستیم تا به سوالات شما 24 ساعته پاسخ دهیم \\

نیاز به مشاوره دارید؟