You are here: Home - آموزش عاطفی و اجتماعی

آموزش عاطفی و اجتماعی

این برنامه برای تمام کسانی هست که در هر بخشی با اطفال کار می کنند و کسانی که آرزو دارند تا ببیند که اطفال به تمام توانایی و انرژی بالقوه شان می رسند. IMG_0260بزرگ کردن اطفال به گونه خوشحال ، صحتمند و مسئولیت پذیر که در زمان بلوغ خود یک افغانستان قدرتمند و با ثبات را خواهند ساخت ، یک چالش کوچک نیست

این برنامه معلمان، والدین و تمام کسانی را که با اطفال در تعامل هستند را در زمینه پیشرفت مهارت هایشان برای دیدن نیازهای اطفال، آماده سازی و تمرین آنها برای تبدیل شدن به انسان های بالغ موفق ومسئولیت پذیر توانا می سازد

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد برنامه آموزش عاطفی و اجتماعی، به آدرس ذیل ایمیل نمایید

admin@rebuildconsultants.com