You are here: Home - آموزش عاطفی و اجتماعی - آموزش سلامتی

آموزش سلامتی

برنامه آموزش سلامتی، قصد دارد تا افراد را برای دستیابی به یک تندرستی پیشرفته سراسری تقویت و مجهز سازد. سلامت فزیکی، ذهنی، اجتماعی و عاطفی برای یک شخص در رسیدن به تمام نیروی بالقوه اش ضروری می باشد. اگر چه ما اغلب سایر چیزها را قبل از اینها اولویت بندی کرده ، و فشارهای غیرضروی خلق می کنیم

در حال حاضر ما خدمات مشخص برای فشارهای مزمن و جراحتی داریم

 گزارش گیری حوادث

موشکافی حادثه یک شکل ساختاری از پرسش و پاسخ است برای کسانی که رویدادی که جانشان را تهدید کرده را در افغانستان تجربه کرده ند. مشاوران بومی ما می فهمند و ازاین آگاهی و علم در هر جلسه استفاده می کنند. موشکافی حادثه یک مشاوره نیست بلکه یک فرصت زود هنگام بعد از حادثه هست تا تجربیات یک شخص را پروسس نموده از آن یک دورنما کسب کرده و این داستان را تکمیل کرده به تمام زندگی ها تعمیم دهد

ما این خدمات محرمانه را به افغان ها و با تجربه ها به طور فردی و گروهی پیشکش می نمائیم

درک و مدیریت استرس در افغانستان

خواه برای پیشرفت شخصی برای مدیریت بهتر تندرستی تیمتان باشد یا دانستن آثار فشار بر روی سازمان تان. این کورس برای شما و مدیران

شما می باشد

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره آموزش سلامتی به آدرس ذیل به ما ایمیل بزنید

admin@rebuildconsultants.com