You are here: Home - آموزش عاطفی و اجتماعی - آموزش معلم ها

آموزش معلم ها

در مسیر دورنمای ما از یک افغانستان متحول شده که در سراسر ELCTeachrT[May2016][EmailVersn]جهان مشهور و قابل احترام است ، ما تعهد کرده ایم تا به طور فعال با اساتید، والدین و اطفال همکاری کنیم. والدین و اساتید کلید ظهور نسلی جدید از اطفال هستند. اطفال افغانستان عامل تصمیم گیرنده در تعیین آینده افغانستان خواهندبود.اطفال گنجینه و آینده افغانستان هستند. ما در ریبلد کانسلتنس اهمیت بزرگ آموزش عاطفی و اجتماعی را می دانیم و می خواهیم این عنصر حیاتی را با سیستم آموزش افغانستان در هم بافته ببینیم.

اما فایده متقاعد کننده بخش آموزش اجتماعی و عاطفی برای سعادت اقتصادی، اجتماعی و موفقیت فرهنگی نیاز دارد تا توسط کارشناسان آموزش و پرورش و سیاست مداران به گونه ملموس مشاهده شود.  اگر چنین باشد این روش باید TeachrsTrainngCours[March2013][14]با برنامه آموزش و تربیت برای آموزش اساتید یکپارچه شود.

در آخر اینکه ریبلد کانسلتنس مرکز آموزشی نو آموزان را به عنوان یک شکل اولیه  دیداری، قابل لمس و ثابت شده برای نشان دادن ارزش یادگیری مشارکتی فعال آغاز کرده است که به اطفال اجازه می دهد از طریق اشتراک تمام مسائل ضروری را بیاموزند.

در آخر مرکز ریبلد کانسلتنس به مدت هفت سال در حال آموزش اساتید متعددی برای مهارت های

ابداعی بوده است که این مهارت ها تا حال در افغانستان به آسانی در دسترس نیستند. این برای تولید داده ها و شواهد ملموس از اثرات این نوع یادگیری است. بعنوان مقایسه با یادگیری قدیمی و یک متودولوژی حفظ کردن است.

 

Teachrs'TrainngCours[March2013][15]

TeachrsTrainngCours[March2013][5]