You are here: Home - آموزش عاطفی و اجتماعی - فهمیدن و مدیریت کردن استرس

فهمیدن و مدیریت کردن استرس

درک و مدیریت فشار در افغانستان

Trainr[2]تمام فشار ها منفی یا مولد عکس العمل نیستند. بعضی از ماها صبح ها بدون فشار از تخت بیرون نمی آئیم.

برنامه آموزشی ما (درک و مدیریت فشار) مهارت های اساسی برای هدایت فشارهای روزانه که آثار منفی بر روی زندگی و موثریت یک سازمان یا یک تیم را دارا هست را کشف کند.

رشد درک و استتراتژی ها برای کنترل فشارهای منفی، تندرستی زندگی، فزیکی، ذهنی و عاطفی، تندرستی شغلی و ارتباطی شمارا پیشرفت می دهد.

آثار منفی فشار بر روی بدن شما خارج از دسترس است اما همه افراد این آثار منفی را نمی شناسند و همه افراد نمی دانند که این آثار را چگونه در مسیر مثبت مدیریت کنند.

گذشته از همه اینها در افغانستان بسیاری از مکاتب و پهنتون ها این مسئله را بخشی از برنامه تدریسی خود قرار نداده اند.

خواه  برای پیشرف شخصی برای مدیریت بهتر تندرستی تیمتان باشد یا دانستن آثار فشار بر روی سازمان تان این کورس برای شما و مدیران شما می باشد.

هدف ما این است که مردم برنامه آموزشی مارا با ابزاری که برای رسیدن به تندرستی افزوده و جهندگی در مقابل مشکل مزمن فشار و زندگی در افغانستان بومی نیاز دارند، ترک کنند.