You are here: Home - آموزش عاطفی و اجتماعی - نشرات

نشرات

HopInAfghanstnBooksاغلب اوقات ، آنهای که در اعماق فلاکت به سر میبرند امیدشان را از دست داده و حتی گرفتاری هایشان را بدتر میکنند

در طول سال گذشته ما در حال تحقیق درباره داستان های زنان و مردان افغان از سنین مختلف و سابقه های قومی مختلف بوده ایم کسانی که به طور شحاعانه فلاکت و بدبختی شان را به اعمال و خدمات شجاعانه برای دیگران مبدل کرده اند

ما نزدیک به 40 نفر را ملاقات و با آنها مصاحبه کردیم و  کسانی را که داستان شان را برای ما گفته بودند را بازبینی کردیم. آنها اکنون بخشی از سونامی امید در حال رشد در افغانستان برای تحول اجتماعی، عاطفی، فرهنگی و اقتصادی کشور هستند

اولین کتاب ما هم اکنون در افغانستان به چاپ رسیده است و این اولین یازده داستان ما می باشد که در آینده ادامه پیدا خواهد کرد

کتاب مذکور ( که اکنون در قابل دسترس برای همگان می باشد ) به زبان های دری، پشتو و انگلیسی نوشته شده است

هدف ما از انتشار این کتاب از قرار ذیل است

الهام امید در کسانی که به طور متشابه در خطر از دست دادن امید در کشورشان، به دلیل تعقیب کردن تراژدی و فلاکت شخصی خودشان هستند

ارسالی پیامی متفاوت به کسانی در اطراف دنیا که فقط توسط رسانه ها داستان هائی از جوانب معلول و معیوب این کشور به خوردشان داده شده است

کتاب امید در افغانستان را می توانید از آدرس های ذیل به دست آورید 

برای سازمان ها و دفاتر : کابل، سرک دارالامان ، جوار لیسه حببیه ، دفتر نشراتی رحمت 

Tel:  07806 02924  Email: rahmat.opmercy@gmail.com

برای اشخاص و افراد: کابل، پل سرخ، مارکیت ملی  / کابل ، چهارراهی باغ زنانه ، کتاب فروشی سعادت