You are here: Home - آموزش عاطفی و اجتماعی - گزارش گیری از وقایع سترس آور و مهم

گزارش گیری از وقایع سترس آور و مهم

Peter

Barbie

معرفی

واکاوی استرس حوادث بحرانی

هر رویدادی که منجربه وقوع عکس العمل شدید همراه با استرس شود یک واقعه بحرانی نامیده می شود.

مردم به این گونه رویدادها به طرق مختلفی عکس العمل نشان می دهند، پریشانی تجربه شده می تواند توانائی انجام کار موثر آنها را محدود نماید، توانائی وفق پذیری آنها را معیوب سازد، و به طور منفی به محیط کار آنها ضربه وارد کند.

وقایع ذیل نمونه هایی از این حوادث در افغانستان می باشند:

مجاورت بسیار نزدیک به محل انفجار بمب

حمله به نهادهای شناخته شده، جایی که شخص همان وقت در آنجا بوده یا شخص کسانی را که در آن زمان آنجا بوده اند را می شناخته.

مرگ یک دوست یا همکار، حادثه ای جدی یا اختتاف

واقعه ای دردناک یا وحشتناک در محل کار یا محلی مثل این

فاجعه ای طبیعی یا انسانی

هر حادثه ای که توانائی کارمند یا تیم کاری در زمینه عمل عادی تحت تاثیر قرار دهد.

موشکافی بعد از یک حادثه پر فشار با مشورت و مداوا تفاوت دارد.

به طور حرفه ای و کنترل شده، موشکافی بعد از یک حادثه پر فشار به مردم توانائی برگشت به کار را در زودترین فرصت همراه با درک بهتر از خودشان و سایر افراد تیم که شامل این حادثه بوده اند را می دهد.

به طور کامل موشکافی بعد از یک حادثه پرفشار باید ظرف 24 یا 72 ساعت بعد از حادثه انجام شود. اگر چه هنوز هم این کار خارج از این چهار چوب مفید هست اما هر چه زودتر بهتر است بعد از حادثه انجام شود.

این چگونه کار میکند؟

برای تیمی که شامل 6 نفر باشد، موشکافی بعد از یک حادثه پرفشار نباید کمتر از 4 ساعت –بدون مزاحمت- در اتاقی راحت و خصوصی همراه با وسای تازه سازی برنامه ریزی شود.

برای گروه های بزرگتر تمام روز را باید کنار گذاشت هر کسی که می گوید حالم خوبه من به کمک نیاز ندارم. باید تشویق شود تا خودش را به عنوان بخشی از فرآیند کمک به تیم اش و همکارانش که قدرتمندانه حادثه را یکجا پشت سر گذاشته اند ببیند.

فوائد این کار چیست؟

کمک به پیشگیری رشد (PTSD)

نشان دادن مواظبت از طرف کارفرما نسبت به کارمند در شرایطی چنین بحرانی

ساخت وجدان و پیوستگی تیمی در زمان فقدان و حوادث پرفشار

سرپا کردن یک سازمان با کمک کردن به اشخاص تا در شرایط غیر عادی ، عادی رفتار کنند.

ما چه چیزهایی را فراهم می کنیم؟

افغان های بومی کاملا شایسته، حرفه ای و با تجربه

به طور خاص یک مترجم آموزش دیده که با افراد و تیم به زبان دری و پشتو صحبت کند.

گزارش به مدیریت مشاوره راجع به اعمال توصیه شده در بالا ضمن محافظت محرمانگی وعده داده شده با اشتراک کنندگان

 

گواهی نامه

پیتر و باربی رینولدز: به طور کامل در زمینه موشکافی فشار آموزش دیده و با تجربه هستند. ایشان در این فرآیند آموزش دیده اند. آنها یک شبکه حمایت از داغدیدگان سرتاسری توسط دولت بریتانیا را بنیان نهاده و اداره می کنند. که این شبکه رشد کرده و هنوز هم به طور موفقیت آمیز فعال هست. پیتر و باربی هم اکنون برای 9 سال گذشته در افغانستان زندگی کرده و موشکافی فشار را برای بسیاری از سازمان های مختلفی در افغانستان به اتمام رسانده اند. و نسبت به افغان های بومی بسیار حساس و با درک هستند.