You are here: Home - درباره -

دورنما و ماموریت

دورنما و ماموریت

IMG_0335

دورنمای ما تحول آفرینی همه جانبه در جامعه افغانستان است، تحولی که توسط رهبران امروز و فردای این جامعه صورت بگیرد، تحولی که جدای از قوم، زبان ، نژاد و عقیده ، سن و جنسیت و سطح اجتماعی افراد همه را در بر بگیرد. و راهنما و نقطه امیدی باشیم برای انگیزه بخشی در جهت
ایجاد تغییراتی پایدار و تاثیرگذار بر ملت و فرای آن

ماموریت ما تشویق و آماده ساختن رهبران افغانستان برای ایجاد تحولی است که می خواهند شاهد آن باشند، تحولی مبتنی بر احترام و خدمت به دیگران

توانمند ساختن زنان و مردان جامعه برای ایجاد تغییراتی مثبت و پایدار  در تمام عرصه هایی که درآن جا نفوذ داشته و توان ایجاد این تغییرات را دارند. در عرصه هایی چون تعلیم و تربیه، بهداشت، تجارت، سیستم نر، رسانه ها،سیاست و دولت داری و خانواده

انگیزه دادن به زنان و مردان برای تبارز دادن رهبریتی عالی و موثر در جامعه خودشان در سرتاسر افغانستان

تشویق رهبران افغانستان برای توسعه تحولی پایدار توسط مشاوره و مربی گری حرفه ای

ظرفیت سازی توسط آموزش هایی پویا، با کیفیتی بالا و مبتنی بر حساسیت ها و مهارت های مدیریتی افغانی و ارائه دانش ، مهارت ها و شایستگی هایی در سطح استانداردهای جهانی

آموزش و راهنمایی والدین، معلمان و اطفال توسط روند آموزشی عملی و مشارکتی. راهنمایی و آگاه ساختن آنها نسبت به منافع حیاتی و اساسی هوش عاطفی و اجتماعی که برای دست یافتن به یک توسعه همه جانبه و رفاه و زندگی بهتر ضروری است