You are here: Home - درباره - هزینه خدمات

هزینه خدمات

استراتژی کمپنی ریبلد این است که هزینه خدمات قابل قبول و ثابتی داشته باشدAfghan-currency-300x190 به خصوص در فضایی که بازار متزلزل و بی ثبات است و بر اساس کیفیت و خدمت به افغانستان و نیازمندی آن خواهد بود. ما با هر نهادی که با ما قرار داد داشته باشد به نوعی آموزش ها و ورکشاپ های خود را طراحی و تطبیق خواهیم کرد که نیازمندی و نتایجی که هر سازمان جداگانه مد نظر دارد را تامین کنیم. و این نیازمندی ها و نتایج مورد انتظار در جلسه مشورتی که به صورت رایگان و افتخاری پیش از قرار داد با متقاضی صورت می گیرد مشخص خواهند شد

:برای کسب اطلاعات بیشتر نسبت به هزینه خدمات ما می توانید با ایمیل آدرس ذیل تماس بگیرید

admin@rebuildconsultants.com