You are here: Home - رهبری و مدیریت - پیشرفت سازمانی

پیشرفت سازمانی

پیشرفت سازمانی

شروع تجارت: تعدادی از افراد با انرژی که پیش ما آمده اند کسانی که برای شروع تجارت های کوچک در افغانستان تلاش کرده  بودند. اما به دلایلی شکست خوردند یا تجارت را در افغانستان قابل تحمل نیافته اند

ما قادر به این بوده ایم که موسسان جوان و با استعداد را توسط مربی گری آنها در فرآیند آغازین، حیاتی برنامه ریزی مرکزی تاسیس  موارد ذیل کمک کنیم

ارزش ها

دورنما

غیر قابل مذاکره ها

نوشتن بیانه ماموریتشان

درهم آمیختگی محصولات و خدمات

تمرکز مشتری

بازاریابی و فروش

1122پیشرفت عملیاتی

ما در دفتر مشاوره ای ریبلد بارها توسط شعبات در سازمان ها
برای حل مشکلات داخلی شان فرا خوانده شده ایم. با استفاده از تمرکز گروهی و مصاحبات شخصی در داخل یک سازمان ما
قادر به کار با مدیران و مجریان برای رشد استخدام کارمندان بوده ایم

این کار با کمک مکانیزم های از قبیل

افزایش سطح اعتماد شخصی میان کارمندان

افزایش رضایت و تعهد کارمندان

رویارویی با مشکلات به جای غفلت کردن

مدیریت برخورد ها و کشمکش ها

ترقی مهارت ها برای حل مشکلات بین کارمندان به جای راجع کرد آنها به مدیریت

پرورش علاقه کارمندان در چشم انداز همکاری، ماموریت و استخدام کارمندان

برنامه ریزی، زمان بندی، بودجه بندی و مدیریت زمان

مربی گری و برنامه جایگزینی