You are here: Home - رهبری و مدیریت - خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره ای ما شامل یک بسته جامع و چند وجهی می باشد که طراحی شده است تا رهبران سازمان ها ،‌تجارت ها و نهادهای آموزشی در افغانستان را قادر بسازد تا به چشم انداز کاری خود دست پیدا کنند. ما به آنها کمک می کنیم تا ارزیابی کنند که چه مقدار آنها به پیش رفته اند و در شرایط عملی چه مقدار آنها می توانند که به پیش حرکت کنند و به اهداف و آروزهای مورد نظر خود دست پیدا کنند

 

خدمات ما  در زمینه های توسعه سازمانی ،‌برنامه ریزی پروژه و پروژه ها و برنامه های مدیریتی را پوشش می هد 

بر اساس درخواست ، صحبت های رودرو و مشاوره فردی،‌ما نهایت رشد پتانسیل را برای افراد،‌گروه ها و یا تیم های سازمانی تضمین می کنیم 

بسته های انعطاف پذیر پیشنهادی ما درجه های متنوعی از توسعه تجارت و رهبریت را تطیبق می نماید 

ما متعهد می باشیم به ایجاد یک تغییر پایدار از طریق پیگیری،‌ مربی گری حرفه ای و نظارت و مشاوره مداوم که مورد نیاز باشد 

ما به مشاوره ای اعتقاد داریم که نتیجه اش تغییر می باشد