You are here: Home - رهبری و مدیریت - مربی گری حرفه ای رهبریت

مربی گری حرفه ای رهبریت

نگاه ما به مربی گری در ریبلد کانسلتنس به این گونه است که به مردم کمک کنیم تا  تغییری را که می خواهند هم ببینند و هم جزیی از آن تغییر باشند را بدست بیاورند. مربی گری تاثیر مثبتی بر شغل یک نفر دارد تا مانند جنبه های مختلفی از زندگی اش به سمت جلو حرکت کند. چه بخواهیم که برای بدست آوردن شغل ها و رضایت بیشتر، مهارت های رهبری خودمان را افزایش بدهیم و یا چه بخواهیم که اهداف جدیدی را برای خودمان ایجاد کنیم و طبق آن به پیش برویم،‌در هر دو حالت مربی گری آن چیزی است که شما به آن نیاز دارید

لطفا برای هر گونه سوال در مورد مربی گری به این آدرس ایمیل بزنید

 admin@rebuildconsultants.com