You are here: Home - رهبری و مدیریت -

خدمات راهنمایی و مشوره دهی در زندگی خصوصی افراد:

خدمات راهنمایی و مشوره دهی در زندگی خصوصی افراد:

6829381157_8edcb521e5این خدمات در برگیرنده تمام دروس  تخصصی “مرکز ریبلد کنسالتنس” بوده  و به شکل مناسب و شخصی می باشد. ما دراول با افراد نظر به نقش رهبری شان در تولید بصیرت قوی و درون بینی شان کار می کنیم. بعد آنان را کمک کرده و از آنان می خواهیم که بصیرت شان را بکار گیرند.

 ما مطمئن هستیم که اقداماتی را که این اشخاص انجام می دهند بسیار عاقلانه تر، عاجل تر و قوی تر از ما خواهد بود بخاطریکه این اشخاص قبلاً افراد دیگری را  تحت ادارۀ شان داشته و در کارهای شان  چنین تخصص را بنا نهاده اند.  بطور کلی، این اجراات آجندای رهبری مدیران اجرایی را ساخته و امور کاری شان را رونق می بخشد.