You are here: Home - کورس ها -
برای مکاتب و خانواده ها

برای مکاتب و خانواده ها

آینده را بسازیم (برنامه رشد اطفال)

این 4248329166_92e01c1e04_bکورس برای آنهایی است که در سطوح مختلف با اطفال کار می کنند و مایل اند که اطفال به شگوفایی برسند. پرورش اطفال شاد، صحتمند، و با مسئولیت که بتواند در بزرگسالی شان یک افغانستان  قوی و با ثبات را بسازد، یک کار کوچک نیست! این کورس استادان، والدین و آنهایی را که  با اطفال سر و کار دارند قادر می سازد که مهارت های شانرا برای برآورده ساختن نیاز های اطفال، آماده سازی و آموزش آنها تقویت ببخشند تا این اطفال به انسانهای مسئول و موفق فردا تبدیل شوند.

موضوع درسی شامل موارد ذیل است:

●   ضرورتهای اساسی اطفال

●   تربیه اطفال برای زندگی

●   آماده سازی اطفال برای آیندهAfghan children play on refurbished playground