You are here: Home -
برای بهبود از روان زخم

برای بهبود از روان زخم

خدمات برای آنهائیکه از آسیب و زیان روانی رنج می برند

1.  شناخت داغداری و از دست دادن ها (زیان)

کورسی برای داکتران و آنهایکه با افراد اندوهگین سر و کار دارند

●    داغداری و زیان چیست؟

●    مرحله ناراحتی روحی

●  کنترل احساسات ناشی از اندوه

●    حمایت ازاشخاص اندوهگین

2.  اقدامات مناسب در برابر آسیب های روانی

●    کورسی برای داکتران و آنهائیکه با افرادی سر و کار دارند که از واقعات وحشتناک روانی رنج می برند

●     چه چیزی باعث ایجاد بحران می شود؟

●     شناخت مراحل بحران

●     استرس و مدیریت آن

●     استرس های ناشی از واقعات تکان دهنده

●     جلوگیری از مبتلا شدن به آسیب های روانی

●     حمایتهای روانی-اجتماعی از اطفال و اشخاص آسیب دیده