Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

\\ آمورش

برنامه آزمایشگاه مهارت های زندگی (LSL).

  • تمرکز این برنامه روی جوانان 13 تا 18 ساله می باشد. این یک برنامه «خارج از مکتب» می باشد که برای ارتقا ظرفیت پسران و دختران مکتبی طراحی شده است. دانش آموزان موارد ذیل را خواهند آموخت:
    • دانش آموزان یاد میگیرند که چطور خود و روابط خویش را مدیریت کنند با تمرکز کردن روی جنبه های اجتماعی و عاطفی یادگیری. جنبه های اجتماعی و عاطفی یادگیری لازمند برای اینکه دانش آموزان تاثیر گذار باشند در زندگی شان.
    • دانش آموزان، مهارت های عملی و مبتنی بر پروژه که به طور خاص موضوعات تدریس شده در برنامه درسی ملی آموزش و پرورش افغانستان را تقویت می کند، را می آموزند.
    • دانش آموزان، مهارت های مانند یادگیری مشارکتی، حل مسئله، تصمیم گیری، نوشتن گزارش برای پروژه و تفکر انتقادی را یاد میگیرند.
  •  آزمایشگاه مهارت های زندگی را می توان در هر مکان مناسب با ظرفیت حداکثر 20 دانش آموز برگزار کرد. هدف این برنامه ایجاد پروژه در یادگیری مشارکتی فعال است.
\\ آموزش

آزمایشگاه های مهارت های زندگی