Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

زمینه ما \\

مدیریت و رهبری

به دلیل تعدد چالش ها، پشبرد امور نیازمند میزان زیادی از عزم و اراده پر از امید، !

ریبلد در یک چارچوب سیاسی مملو از آشفتگی و بی ثباتی مداوم مثل سایر نهادهای که در افغانستان فعالیت می کنند، کار می کند.

بسیاری از سوالات و بحث ها به شمول اینکه کدام مواد قانون اساسی و ارزشهای اجتماعی از جامعه مدنی و نهاد های تجارتی مانند ریبلد حمایت می کنند، هنوزهم بی پاسخ و مبهم هستند. آیا آموزش رهبریت مبتنی بر ارزشها، مربی گری، و تحصیلات عالی که مورد نیاز “جهانی شدن” هست، برای مدت کوتاه و طولانی در آینده از طرف حکومت حمایت خواهد شد؟

ریبلد با دقت انتخاب می کند که چطور مسولیت های خویش را اولویت بندی کند. ما به خواسته های که برای موفقیت و کیفیت هست لبیک می گوییم، در حالی که همزمان از اصول احترام به همه، برابری و صداقت در تمام معاملات خود چه در داخل ریبلد و چه در بافت وسیع تر یعنی افغانستان دفاع می کنیم.

در مطابقت با چشم انداز ما از یک افغانستان متغیر که دارای نام نیک و مورد احترام تمام اقوام جهان باشد، فرصت های فراوانی وجود دارد.

 برای اینکه در هر یک از ساحات فوق بدرخشیم، چالش های کافی سر راه ما وجود دارد. برای اینکه ممتاز باشیم، نیاز به خرد و تعهد داریم- تعهدی که دارای یک نظام کاملاً متفاوت است.

ما خود را دراستعداد های عملا استفاده نشده نسل در حال رشد جوان افغان غوطه ور می کنیم و آنها را قادر می سازیم تا خود را به ملتی تبدیل کند که تأثیر مثبتی بر جهان بگذارد.