Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

مدیریت و رهبری \\

تئوری موفقیت آمیز تغییر ریبلد

در طول چندین دهه، در بسیاری از کشورها و قاره‌های مختلف، مشاهده کرده‌ایم که کیفیت روابط در هر سازمان، در هر ریاست، در هر خانواده یا در هر جامعه، موفقیت یا شکست آن را در دستیابی به اهدافش تعیین می‌کند.

ارتباط موثر، مایه حیات  روابط است. آن جایی که افراد و سازمان ها برای بهبود ارتباطات بین فردی خود سرمایه گذاری می کنند؛ احترام متقابل و اعتماد بیشتری وجود داشته و روحیه تیمی و انرژی برای دستیابی به اهداف متقابل افزایش می یابد.

به همین دلیل است که ما بخش بزرگی از 14 سال گذشته را برای توسعه آموزش مهارت های نرم و ساختن مواد درسی آموزشی برای بهبود مهارت های ارتباطی در افغانستان، سرمایه گذاری کرده ایم. رشد سالم اجتماعی و عاطفی افراد، ریاست ها و سازمان ها بستگی به کیفیت ارتباطات آنها دارد.

 بطور نمونه:

  • یادگیری نگاه کردن از دیدگاه دیگران برای احترام به دیدگاه های متفاوت
  • در نظر گرفتن تأثیر عاطفی و اجتماعی بر تمام تصمیمات مربوطه

حل تعارضات با راه حل های برد/برد برای همه

دانیل کیم، نویسنده و مشاور سازمانی، پیشنهاد می‌کند که ایجاد یک «نظریه موفقیت» برای ساختن یک سازمان موفق و با عمر طولانی، ضروری است.

دانیل کیم، نویسنده و مشاور سازمانی

با ما به تماس شوید! ما اینجا هستیم تا به سوالات شما 24 ساعته پاسخ دهیم \\

نیاز به مشاوره دارید؟