Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// همکاران ما

پیشگامان: مکتب زندگی

لیسه پیشگامان در سال 2008 در شهر کابل تاسیس شد و تا اکنون صد ها نفر در آن آموزش دیده است. پیشگامان متعهد به ارائه خدمات آموزشی با کیفیت در راستای رسیدن به اهداف زندگی انسانی است.

شاگردان در اینجا به عنوان شهروندانی سالم، مسوول و پرسشگر آموزش خواهند دید تا با روحیه همکاری و فهم مطالب آموخته بتوانند مصدر خدمت برای عموم افغان ها در جای جای وطن باشند.

این لیسه افتخار دارد که از سال ۲۰۱۹ بدینسو یکی از آغازگران سیستم شاگرد محور اسلامی (ICFL) در افغانستان باشد. در این سیستم، روند آموزشی تمرکز بر فرد فرد شاگرد دارد به آنان کمک می کند تا از نگاه عاطفی، اجتماعی و مهارت و توانایی رشد کنند.

// پیشگامان

رویای ما:

تحول نظام آموزشی سنتی کشور به نظام نوین آموزشی

دورنمای ما:

ما به دنبال آموزش شهروندانی سالم، مسئول، پرسشگر و توانمند هستیم.

فلسفه آموزشی ما:

تمرکز ما بر فعال کشف و رشد استعدادهای منحصر به فرد هر شاگرد است که آنان را  برای افغانستانی که آنها می خواهند در آن زندگی کنند آماده کند.

// پیشگامان

فلسه آموزشی ما شامل:

  1. رویکرد متمرکز بر شاگرد: اولویت دادن به نیازهای یادگیری هر شاگرد که به هر طفل این امکان را می دهد تا بتواند کشف کند که چه کسی است و به بهترین خود تبدیل شود.
  2. یادگیری مبتنی بر بازی : شامل بازی های دیجیتال، بازی های فعال، بازی های خلاق، بازیهای اجتماعی و بازیهای آزاد است. همه این‌ها دانش کودکان و مهارت‌های آنها را توسعه می‌دهند، باعث فهم ارزش‌ها می شود و نگرش‌ه آنان را وسعت می بخشد. همه اینها انگیزه‌ ای می‌شوند تا به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل شوند.
  3. رویکرد تیمی به آموزش در دوران کودکی : معلمان به صورت تیمی با والدین و جامعه برای رشد و منفعت شاگرد کار می کنند.
  4. تمرکز ویژه بر رشد هوش عاطفی و اجتماعی ( EQ و SQ ): رشد هوش عاطفی اجتماعی شاخص مناسب تری برای درک موفقیت کودکان در زندگی، نسبت به ضریب هوشی است.
  5. آموزش در سنین مختلط: کودکان در سنین مختلف از بودن در کنار هم سن و سالان خود و از کمک کردن به همدیگر یاد می گیرند.
  6. یادگیری خارج از صنف: هدف این است که شاگرد علاوه بر یادگیری در صنف، از محیط مکتب و محیط اجتماعی بیاموزد.
  7. احترام به بزرگسالان و کودکان به طور یکسان: احترام در فرهنگ افغانستان ارزش بالایی دارد و معلمان ما یاد می گیرند که چگونه با کودکان با همان احترامی که از بزرگسالان انتظار می رود رفتار کنند.
// پیشگامان

ماموریت ما:

// پیشگامان

استراتیژی ها:

// ریبلد

ارزش‌های ما:

ارزش ها پیشگامان مواردی نیستند که تنها به دیوار زده شده باشد بلکه همه افراد مکتب متعهد به زندگی کردن با ارزش های آن است. ارزش ها پایه همه رفتار های ماست، ارزش ها نمایانگر و هدایت گر مسیر راه ماست.

عکس ها و ویدیوها